001 กระดังงา 021 ชบา 041 ปาล์มขนนก 061 มะนะ 081 หมากเขียว
002 กระบก 022 ซองออฟอินเดีย 042 ปาล์มพัด 062 มะม่วง 082 หมากเหลือง
003 โกสน 023 ตะแบก 043 ปาล์มนำ้มัน 063 โมก 083 มะหลอด
004 การเวก 024 ตาล 044 ประทัดจีน 064 มะม่วงหินมะพานต์ 084 เหลืองอินเดีย
005 หลิวไต้หวัน 025 เต็ง 045 ปาล์มแชมเปญ 065 ยางอินเดีย 085 อบเชย
006 กาซะลอง 026 ปาริชาติ 046 ปาล์มขวด 066 ยี่โถ 086 อโศกเซนตคาเบรียล
007 กระถินณรงค์ 027 พิกุล 047 โพศรีมหาโพ 067 ราชพฤกษ์ 087 เสลา
008 กระท้อน 028 สัก 048 พญาสัตบรรณ 068 ลั่นทมขาว(ลีลาวดี) 088 ชาฮกเกี้ยน
009 หมาก 029 ปาล์มสิบสองปันนา 049 พุดซ้อน 069 ลั่นทมแดง(ลีลาวดี) 089 ฮัก
010 ขี้เหล็กอเมริกา 030 ชาทอง 050 เพื่องฟ้า 070 สะแล 090 วาสนา
011 ขะเจา 031 ตะโก 051 มะพร้าว 071 งิ้ว 091 เข็ม
012 พวงแสด 032 เต่าร้าง 052 มะขามเทศ 072 สนแผง 092 ไม้เก็ด
013 ข่อย 033 ตับเต่าต้น 053 มะค่าโมง 073 อากาเว่ 093 หูกระจง
014 ขนุน 034 สนพลู 054 มะขาม 074 ลิ้นมังกร  
015 จำปา 035 ตะขบ 055 มะตูม 075 หูปลาช่อน  
016 จำปี 036 ทองอุไร 056 เล็บมือนาง 076 สนมังกร  
017 คำมอกหลวง 037 จั๋ง 057 อินทนิลบก 077 หางนกยูงฝรั่ง  
018 ชวนชม 038 ไทรย้อย 058 มะเดื่อ 078 หมากผู้หมากเมีย  
019 พลับพลึง 039 นนทรีย์ 059 มะม่วงป่า 079 เหียง  
020 ช้องนาง 040 ประดู่ป่า 060 เม่าสาย 080 หมากนวล  

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  พ.ศ. 2556
กลับหน้าหลัก