การกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (  15  มาตรฐาน  65  ตัวบ่งชี้)

*******************************************

1. ปี 2554 - 2555

2.มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

3. ปี 2556 - 2557