ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาคเรียนที่ 1 / 2556

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ฯ

สุขศึกษา ฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพ ฯ

ภาษาต่างประเทศ

IS ค้นคว้าอิสระ

คุุณลักษณะ ฯ และ อ่าน คิด วิเคราะห์ ฯ