ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาคเรียนที่ 1 / 2555

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ฯ

สุขศึกษา ฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพ ฯ

ภาษาต่างประเทศ

ผลสัมฤทธิ์ ม.1 - ม.3

ผลสัมฤทธิ์ ม.4 - ม.6