แผนภูมิแท่งแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560